Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Raedthuys wil ‘green deal’ met provincie Overijssel

09-02-2012

Investeren in een duurzame samenleving

De Raedthuys Groep wil de komende vijf jaar fors investeren in diverse projecten in Overijssel. Die investeringen kunnen oplopen tot 100 miljoen euro. Het Enschedese bedrijf heeft vorige week haar plannen gepresenteerd aan Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk. “Het plan is goed ontvangen, maar dat biedt nog geen garanties. Op verschillende manieren wil de provincie onze regio versterken, bijvoorbeeld economisch en sociaal. Investeren in duurzame energie biedt op deze terreinen zeer goede mogelijkheden. Het regionale bedrijfsleven raakt betrokken bij de uitvoering, we creëren banen en maken het gebruik van duurzame energie mogelijk voor lagere inkomens”, aldus Ton Beune, algemeen directeur van de Raedthuys Groep.

Ambitie Overijssel
In het coalitieakkoord ‘De kracht van Overijssel’ roept de provincie alle partijen op om aan de slag te gaan met de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en het leefklimaat. Onder meer de klimaatverandering en het schaarser worden van grondstoffen en energie zijn onderwerpen die ook in Overijssel hun betekenis krijgen. Daarom heeft de provincie de ambitie om in 2020 zeker 20% van haar energie uit hernieuwbare bronnen als biomassa, bodem, wind en zon te halen.

Green deal
Aan de oproep van Overijssel wil Raedthuys graag gehoor geven. Immers, van de duurzame energie doelstelling van de provincie is nog maar een klein deel gerealiseerd en Raedthuys heeft voldoende initiatieven om een belangrijk deel daarvan te verwezenlijken. Daarom wil het bedrijf een ‘green deal’ met Overijssel. Daarin wil Raedthuys alles in het werk stellen om haar duurzame investeringen te laten leiden tot een significante toename van de schone energieproductie, zonne-energie toegankelijk maken voor nieuwe doelgroepen en werkgelegenheid te scheppen. De provincie wordt vooral gevraagd te faciliteren, politieke support te verlenen en gebruik te maken van haar wettelijke mogelijkheden. 

Wind en bio
Voor windenergie ziet Raedthuys goede mogelijkheden in bijvoorbeeld de gemeenten Ommen, Twenterand en Dalfsen. Ook voor bio-energie ziet het bedrijf goede kansen. Raedthuys heeft een aantal concrete bio-energie installaties in voorbereiding, o.a. in Hengelo op Bedrijvenpark Twentekanaal. Opgeteld kunnen deze projecten miljoenen kilowatturen duurzame energie per jaar produceren en de CO2 uitstoot fors verlagen.

Zon
Kennispark Twente
Zonne-energie heeft een bijzondere positie in de plannen van Raedthuys. Met de organisaties op Kennispark Twente wil Raedthuys een zoncoöperatie starten. Raedthuys ziet kansen om op de daken van de gebouwen op Kennispark in eerste instantie circa 1 MW ofwel 25.000 m2 zonne-energie productie te realiseren. Een stimuleringsbijdrage vanuit de provincie is hiervoor wel noodzakelijk. Anders dan bij particulieren het geval is, is voor bedrijven en instellingen gezien de lagere energietarieven investeren in zonne-energie bedrijfsmatig nog niet interessant.

1.000 dakenplan    
Gezien de recente snelle kostprijsdaling van zonnepanelen lijkt voor consumenten de tijd wel rijp
om te investeren in zonne-energie. Echter, voor veel eigenaren, maar ook voor sommige woningcorporaties blijft de financiële drempel te hoog. Raedthuys ziet goede kansen om direct een sprong te maken naar (om te beginnen) 1.000 daken in Overijssel. Om dit te bereiken wil het bedrijf samenwerken met gemeenten, woningcorporaties, maar ook met bijvoorbeeld regionale installatiebedrijven. Met deze laatste categorie wil de duurzame energieproducent afspraken maken over de inzet van jongeren vanuit scholingstrajecten en bijvoorbeeld het ‘1000 jongeren’ plan voor jonge werkzoekenden. Voor het uitrollen van deze plannen is in dit stadium echter nog wel financiële ondersteuning van de provincie nodig.

Raedthuys nieuws