Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Drentse windparken in Ontwerp Rijksstructuurvisie wind op land

28-03-2013
De initiatiefnemers van windparken De Drentse Monden - o.a. Raedthuys Windenergie - en Oostermoer zijn verheugd dat Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en Minister Schultz van Infrastructuur & Milieu (I&M) opnieuw hebben bevestigd dat het zoekgebied van De Drentse Monden en Oostermoer uitermate geschikt is voor windenergie. Het zoekgebied van windparken De Drentse Monden en Oostermoer is aangewezen als één van de gebiedenlocaties, die geschikt zijn voor grootschalige windenergie in de Ontwerp Rijksstructuurvisie Wind op Land, waarmee de ministerraad vandaag heeft ingestemd.

Het Rijk is met de provincies overeengekomen om ruimte te maken voor 6.000 MW windenergie op land in 2020. De structuurvisie wind op land vormt het ruimtelijk kader van deze afspraken. De structuurvisie legt de gebieden vast waar grootschalige windenergie in beginsel mogelijk is en onder welke ruimtelijke voorwaarden. Hiermee moet duidelijkheid voor burgers en initiatiefnemers komen.

De plannen voor de windparken De Drentse Monden en Oostermoer worden de komende maanden verder uitgewerkt. Dan zal ook pas bekend worden op welke locaties de windmolens exact zullen komen en in welke opstelling. Uiteraard wordt daarbij gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke inpassing.
Klik hier voor Ontwerp Rijksstructuurvisie wind op land

Raedthuys nieuws